Advertisements

LGBT: Hak Individu ?

Jawapan Ustaz Azhar Idrus :

Al-Quran dan hadis melarang keras LGBT dan termasuk dalam perkara mungkar.

  • Termasuk perkara haram secara ijmak
  • Perbuatan yang di laknat (perbuatan kaum lut)
  • Haram tiru gaya berlainan jantina
  • Perkara yang merosakkan !
  • Golongan liberal merupakan golongan sesat yang terkeluar dari Islam
  • Islam Liberal – Istilah yang di gunakan untuk mengaburi mata ummat Islam

Nota Kaki:

“Dan Nabi Lut (juga Kami utuskan). Ingatlah tatkala dia berkata kepada kaumnya “Patutkah kamu melakukan perbuatan yang keji, yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun daripada penduduk alam ini sebelum kamu?”. “Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk memuaskan nafsu
syahwat kamu dengan meninggalkan perempuan, bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui batas”. Dan tiada jawapan oleh kaumnya melainkan mereka berkata “Usirlah mereka (Nabi Lut dan pengikutnya yang taat) dari bandar kamu ini, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang (mendakwa) mensucikan diri. Maka Kami selamatkan dia dan ahlinya (keluarganya dan pengikutnya) melainkan isterinya, adalah dia tergolong dalam orang-orang yang dibinasakan. Dan Kami telah menghujani mereka dengan hujan (batu yang membinasakan). Oleh itu, lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang melakukan kesalahan”. [1]

Daripada Ibn ‘Abbas RA berkata:
Maksudnya: “Rasulullah s.a.w melaknat lelaki yang menyerupai perempuan
dan perempuan yang menyerupai lelaki.”[2]

Reference:

[1] ayat 80-84, Surah al-A’raf

[2] Hadith al-Bukhari [Kitab al-Libas, Bab ( ), no.hadith 5435], Abi Dawud [Kitab al-Libas, no.hadith 3574], Ibn Majah [Kitab al-Nikah, Bab ( ), no.hadith 1894] dan Ahmad dalam musnadnya [no.hadith 2910 dan 2150] dengan
terdapat tambahan lain pada matan iaitu ( ).
Lihat al-Bukhari (1407H/1987M), op.cit., j.18, p.239, Abu Dawud (t.t), op.cit., j.11, p. 136, Ibn Majah (t.t), op.cit., j.6, p. 18, dan Ahmad bin Hanbal (t.t),
op.cit., j.6, p. 434.

Advertisements


Categories: Islam

Tags:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: